Numerológia
Első Vilmos porosz királyról /a későbbi német császár/ jegyezték fel a következő történet:

Amikor Poroszországot is elérte a forradalom szele 1849-ben, ó Angliába, menekült. Londonban találkozott egy nővel, aki jártas volt a numerológiában, s a király megkérte őt, hogy ismertesse meg vele a jövőjét. A nő eleget tett a kívánságának és így válaszolt:

„Add össze ennek a történelmi jelentőségű, évnek - amiben most vagyunk - a számjegyeit, és add hozzá magának az évnek a számához”

A király elkezdett számolni: 1+8+4+9+1849= 1871

Ebben az évben, vagyis 1871-ben, mondta a nő, te be fogsz fejezni egy nagy háborút, győzelmesen, és császárrá leszel kikiáltva.

„na és mi lesz azután?” - érdeklődött Vilmos.

„Add össze 1871 számjegyeinek az értékét, add hozzá magához az 1871-hez” - mondta neki a numerológusnő - és megkapod azt az évet, amelyben meg fogsz halni.

A király újra számolt: 1+8+7+1+1871 = l888

„Mi fog történni az országommal és a népemmel halálom után?” - kérdezte megint Vilmos.

„Add össze 1888-at ismét a fenti módon” - hangzott a válasz - „és megkapod azt az évet, amelyikben utódod előkészít egy másik háborút. Ez a háború őt magát is, meg az országodat is romlásba fogja dönteni.”

A király ismét vette a papírost és a ceruzát s számolt: 1+8+8+8+1888 = 1913


Ez a kis történet egy gyakorlati példán keresztül illusztrálja a számjegyek úgynevezett teozófiai vagy „természetes” összeadási módját, ami az alapját képezi numerológiai számításoknak.

A számoknak ez a fajta összevonása a be nem avatottak szemében teljesen önkényesnek tűnhet, de a numerológusok számára mély, rejtett értelme van. Az életben és a Természet működésében semmi sem történik véletlenül. Akik birtokukban tartják a számok szimbolikus jelentőségének a kulcsát, azok számára a Természet nagy összefüggéseinek egy része érthetővé válik. Ez a kulcs megtanulható és hasznosítható az életében adódó problémák megoldásával kapcsolatban.

A numerológia ismeretében a számok irányt mutatnak, lehetővé teszik, hogy boldogulásunk érdekében megtanuljunk együtt dolgozni azokkal a kozmikus áramlatokkal és időciklusokkal, amelyek kedvező hatással vannak döntő fontosságú lépéseink eredményességére. Például amikor arról van szó, hogy állást vagy lakóhelyet változtassunk, feleséget vagy férjet keressünk, s gyermekeinket a nekik legjobban megfelelő foglalkozások felé irányítsuk, a számok felhívják a figyelmünket az életünk folyamán várható kedvezőtlen körülményekre is, és óvatosságra intenek minket.


A numerológia, az asztrológia testvértudománya, azzal egyidejűleg és vele párhuzamosan fejlődött ki a kozmológiából olymódon, hogy az égitestek rezgés-sugárzásait, valamint gravitációs, elektro-mágneses, pszichológiai és egyéb hatását bizonyos számokkal azonosították több ezeréves megfigyelések alapján. Ezután már nem volt szükség hosszú évekig tartó asztronómiai és asztrológiai tanulmányokra ahhoz, hogy az égitesteknek az ember életére és sorsára való hatásait kiszámíthassuk.

A numerológia elszakadt az asztrológiától s önálló szakterületté vált. Az asztrológusok több ezeréves munkájának az eredményét a numerológiában könnyen érthető és könnyen kezelhető számokra fordították le, amelyek az égitesteknek a sajátságos rezgés-sugárzással s azoknak a Földre és az emberi életre gyakorolt hatásait képviselik.

A numerológia nem tartozik az un. „egzakt tudományok” közé, tárgya az égitesteknek az emberi lélek, jellem és a sors alakulására vonatkozó hatásainak a tanulmányozása a számok szimbolizmusán keresztül.

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az ember sorsának részletes alakulása sokféle egyéb tényezőtől is függ az égitestek elektromágneses rezgés-sugárzásain kívül: örökléstani tényezők, környezet és nevelés, iskolázottság, és legfőképpen az egyén szabad akarata és annak ereje. Mert sem a numerológus sem az asztrológus nem állítja azt, hogy „a csillagokban minden meg van írva” tehát nem érdemes bármit is tennünk sorsunk megjavítása ériekében, mivel úgysem tehetünk semmit a „végzet” ellen. Ilyesmit a numerológia nem tanít. Sőt, ellenkezőleg kiinduló pontunk az, hogy az égitestek sugárzásai csak bizonyos feltételeket idéznek elő számunkra, bizonyos hajlamokat, és viselkedésmódokat sugalmaznak, de nem köteleznek, és nem kényszerítenek minket semmiféle akcióra a mi szabad akaratunkkal ellentétben. Viszont ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy a naprendszerünk égitesteiről jövő kozmikus sugárzások és elektro-mágneses hatások milyen befolyással lehetnek ránk, akkor több a valószínűsége annak, hogy nagyobb mértékben fogunk ezeknek a befolyásoknak a hálása alá kerülni. A kedvezőtlen hatások ellen nem fogunk öntudatosan védekezni, a számunkra kedvező hatásokat, időciklusokat és áramlatokat pedig nem tudjuk kellőképpen kihasználni.

A numerológiának az a célja, hogy tájékoztatást nyújtson azoknak, akik úgy érzik, hogy tehetségük, szorgalmuk és becsületes, kemény munkájuk alapján többet kellene kapniuk az élettől, mint amennyit esetleg elértek.

Csodákat azonban ne várjunk, nem remélhetjük azt, hogy a numerológia ismereteinek a birtokában most már mindannyian gazdagok, egészségesek és boldogok lehetünk máról-holnapra munka és erőfeszítés nélkül.

A számok szimbolikus rejtett jelentőségének az ismerete lehetővé teszi, hogy jobban megismerjük önmagunkat és embertársainkat, képesek legyünk sikeresebben alkalmazkodni feleségünkhöz, férjünkhöz, munkatársainkhoz, feletteseinkhez és barátainkhoz, kiszámítsuk a sors által részünkre kínált érvényesülési lehetőségeket és a bennünk rejlő adottságok sikeres alkalmazását.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza